Egyediüléshuzat by Coolautoo logo
Telefon: +36 20 986 8744 | Email: info@coolautoo.hu

Adatvédelmi szabályzat

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webshop Hungary Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 1/b., cégjegyzékszám: 07-09-022279, adószám: 23907520-2-07) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési állásfoglalását.

A Webshop Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.coolautoo.hu webshop (a továbbiakban: Webshop) működtetése során a Webshopra látogatók, a Webshopba regisztrálók, illetve vásárlók, (a továbbiakban Felhasználók) adatait kezeli.

A Szolgáltató a jogszabályok szerint (TEÁOR: 4791) csomagküldő, internetes kiskereskedelemet folytat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi, illetve papír alapú feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Webshop Hungary Kft.

Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 1/b. Telefonszám: +36 20 986-8744

Email cím: info@webshop-hungary.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122947/2017

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Vásárlás

A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- név (vezetéknév, keresztnév)

- e-mail cím

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, opcionálisan adószám)

- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

- telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

- Felhasználó esetén a címadat létrehozásának dátuma.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. Cookie (Süti)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a cookie-k a rendszer működéséhez és kényelmes használatához szükségesek. Marketing célokra nem használunk cookie-t, így az oldalainkon tett látogatások során sem célzott hirdetést, sem követő reklámokat (remarketing) nem fog kapni a Felhasználó.

Az általunk használt Cookie-k a következő:

- Token azonosító, aminek segítségével a felhasználó beazonosításra kerül, így a félbehagyott rendelés folytatható vagy véglegesíthető. A Token azonosító élettartama 1 hét, ez után automatikusan törlődik a felhasználó gépéről

- Google Analytics cookie (A Google Analytics statisztikához szükséges adatokat tárolja)

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fenti cookie-kat elhelyezze a számítógépén, használjon privát böngészést az alábbiak szerint:

- Firefox: Privát böngészés (CTRL+SHIFT + P)

- Chrome: Inkognitó mód (CTRL+SHIFT + N)

- Edge (Internet Explorer): InPrivate böngészés (CTRL+SHIFT + P)

Privát vagy inkognitó módban egyik böngésző sem menti az alábbi adatokat:

- meglátogatott oldalakat

- sütiket

- kereséseket

- ideiglenes fájlokat

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1

Az adatkezelésre a www.egyediuleshuzat.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Webshop) található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Webshop használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Webshop használatával, a vásárlással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2

Az adatkezelés célja a Webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítéséhez, házhoz szállításhoz, számlázás lehetővé tételéhez, valamint a kapcsolattartásra használja fel.

4.3

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikai okokból, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználó jogainak védelme érdekében történik.

4.4

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1

A vásárlás során kapott személyes adatok kezelése a címadatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. Az adatok Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.5.2

A naplózott adatokat évente 2x manuálisan töröljük és a fél évnél régebbi adatok kerülnek törlésre. Ha egy Felhasználó ettől korábban kérte személyes adatai törlését, akkor azok a naplózott adatokból is törlődnek.

5.3

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2

A rendelések teljesítése, könyvelési feladatok és az informatikai rendszer megfelelő működése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév Cím Tevékenység
Magyar Posta Logisztikai Zrt 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. szállítmányozási tevékenység
Gold Business 2000 Könyvelő Bt 8000 Székesfehérvár, Csitáry G. Emil u. 2. könyvelői tevékenység
Icon Media Kft. 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17. tárhelyszolgáltatói, rendszergazdai tevékenység
6.3
A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1

A Felhasználónak bármikor lehetősége van lekérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A személyes adatok lekérését e-mailben kérhetik.

7.2

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Felhasználó személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Webshop Hungary Kft., 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 1/b.

E-mail: info@webshop-hungary.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Webshopban maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webshop használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1

Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az aktivitásról gyűjtött adatokat statisztikai okokból tároljuk.

8.2

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználó Webshop felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Webshop további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Webshopon biztosított módon.

Székesfehérvár, 2022. december 15.

Az Adatvédelmi Szabályzat letöltése